Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος - Υδροπονία (Controlled Environment AgricultureSoilless Culture)

 

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων οργανώνει αυτή τη στιγμή ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος - Υδροπονία / Master in Controlled Environment AgricultureSoilless Culture», σύμφωνα με το ΦΕΚ 806 ΤΒ΄/6-5-15.

 

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων απονέμει στους φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το παραπάνω ΠΜΣ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος - Υδροπονία » (Master in Controlled Environment Agriculture – Soilless Culture).

 

Σκοπός του εν λόγω ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων με υψηλή κατάρτιση στον τομέα της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος – Υδροπονίας. Οι απόφοιτοι θα εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, ενώ παράλληλα θα τους παρέχεται η δυνατότητα για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητά τους σε εθνικό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον.


Η Γεωργία Ελεγχομένου Περιβάλλοντος (ΓΕΠ) αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς αναπτύξεως της ελληνικής γεωργίας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των Ευρωπαϊκών χωρών. Η καλλιέργεια για την παραγωγή προϊόντων αλλά και πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκηπευτικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε ελεγχόμενο περιβάλλον είναι ένα από τα πλέον εντατικά παραγωγικά συστήματα όπου μέσω διαφόρων τεχνολογιών, επιτυγχάνεται ο καλύτερος έλεγχος και η βελτιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών.

 

Δικτυακός Τόπος ΠΜΣ: http://cae.teikal.gr/